Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - INFORMACJE OGÓLNEZamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 6340128788, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425.875.100,00zł wpłacono w całości, posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2022.893) tel.: +48 32 6038861, http://www.gpw.katowice.pl, zwane dalej "Zamawiającym".
zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu, w trybie zapytania ofertowego w formie aukcji elektronicznej, na podstawie Art. 53 i 54 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem), prowadzonego w postaci elektronicznej tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanego dalej: Platformą).

NAZWA ZADANIA (Nazwa postępowania)

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach

nr postępowania
FG/154/13/2024


W przypadku zainteresowania naszym Zaproszeniem, prosimy o przeczytanie poniższych informacji dotyczących Postępowania oraz o wypełnienie zgłoszenia, które znajduje się w części Zgłoszenie do postępowania, zasady i instrukcje tego Zaproszenia.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert (zwanym dalej: Zaproszeniem) stosuje się postanowienia Regulaminu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
The proceedings are conducted in Polish.


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu:
termin składania ofert upływa 19.04.2024 09:00
eAukcja została wyznaczona na dzień 24.04.2024 11:00.

Katowice, dnia: 05.04.2024 09:00

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REALIZACJA, WARUNKI PŁATNICZEOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001.Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach

Specyfikacja pozycji:
Licytowana cena to cena za całość zadania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zgodnie
z załączonym projektem o mocy minimalnej instalacji 39,78 kWp wraz z dwoma magazynami energii elektrycznej o mocy 5 kW każdy i pojemności 15 kWh każdy. Dostarczane moduły instalacji fotowoltaicznej bezwzględnie muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61'275 ,,Moduły fotowoltaiczne (PVJ z krzemu krystalicznego - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu". Dokumentacja powykonawcza musi potwierdzać, że wszystkie moduły instalacji wykorzystane do wykonania zamówienia były nieużywane i fabrycznie nowe [data produkcji nie później niż 12 miesięcy od daty montażu], należy rozważyć w ramach dostawy zastosowanie paneli PV wykonanych w technologii bifacjalnej umożliwiającej uzyskanie dodatkowego uzysku energii z tylnej części panela.


całość zadania1.00


Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w Opisie technicznym zamówienia "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A. – ul. Wojewódzka 19 w Katowicach"
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zawiera wzór umowy (załącznik do zaproszenia). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia.

WARUNKI PŁATNICZE: 1. Rozliczenie między Stronami odbędzie się fakturą wystawioną po zakończeniu zadania na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru protokołu odbioru końcowego robót, stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z Umową, bez wad.
2. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy, za realizację Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kompletnej (tj. zawierającej dokumenty, o których mowy §8 ust. 4 Umowy) i prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie końcowego protokołu odbioru robót stwierdzającego wykonanie Przedmiotu umowy bez wad z zastrzeżeniem §8 ust. 4 Umowy. W przypadku dostarczenia do Zamawiającego niekompletnej faktury VAT termin zapłaty rozpoczyna swój bieg z chwilą jej uzupełnienia o brakujące elementy.

Szczegółowe warunki dotyczące wynagrodzenia oraz jego zapłaty zawiera wzór umowy (załącznik do zaproszenia).

Szczegółowe warunki realizacji zawiera Wzór Umowy oraz Opis technicznym zamówienia (załącznik do Zaproszenia).


KOD CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
09330000-1 - Energia słoneczna
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - OPIS TECHNICZNY ZAMÓWIENIA.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Rysunki ed. GPW Katowice - 20-07-2023-rys. E-1.1.pdf

3. Załącznik zaproszenia - Rysunki edytowalne GPW Katowice - 20-07-2023-rys. E-1.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Rysunki edytowalne GPW Katowice - 20-07-2023-rys. E-2.pdf

5. Załącznik zaproszenia - Część opisowa projeku budowlanego.pdf

6. Załącznik zaproszenia - wzór umowy .pdf

7. Załącznik zaproszenia - Formularz ofertowy.pdf

8. Załącznik zaproszenia - wykaz osób .pdf

9. Załącznik zaproszenia - Wykaz wykonanych 2 robót budowlanych.pdf

10. Załącznik zaproszenia - protokół wizji lokalnej .pdf

11. Załącznik zaproszenia - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW .pdf

12. Załącznik zaproszenia - Klauzula informacyjna RODO dla kontrahenta GPW.pdf

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓWO udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. Podstawy wykluczenia.
a. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b. Wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
c. Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
d. Złożył więcej niż jedną ofertę na jedną część (zadanie).

2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego:
Zdolności technicznej lub zawodowej


2.1. Wykonawca musi wykazać, że przed realizacją zamówienia wykonał co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy min. 39 kW wraz z magazynem energii o mocy wyjściowej co najmniej 5 kW z wyprowadzeniem mocy z instalacji fotowoltaicznej na niskim napięciu.

2.2. Wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna spełnienia warunku poprzez wykazanie dysponowania:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

2.3. Wykonawca, zgodnie z art. 35 Regulaminu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.5. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2.4. powyżej musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3. Zobowiązanie takie należy złożyć w formie pisemnej. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia w/w zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Uwaga: Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi zawierać oświadczenie o treści: „Oświadczamy, iż odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za ewentualną szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będziemy ponosić winy”.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego Zamówienia.
6. Zamawiający może wykluczyć na każdym etapie postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

7. Wykonawca, zobowiązany jest do złożenia za pomocą platformy następujących dokumentów:
1. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których wykonywane były te prace. Do wykazu powinny zostać dołączone dokumenty z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty - stanowi załącznik do zaproszenia.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowi załącznik do zaproszenia.
3. Podpisany protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej - stanowi załącznik do zaproszenia.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - stanowi załącznik do zaproszenia.
5. Podpisana klauzula RODO - stanowi załącznik do zaproszenia.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWYWADIUM - WYMAGANIA

1. Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, tj. do 19.04.2024 09:00


2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao nr konta 72 1240 1037 1111 0011 2677 4570 z dopiskiem Wadium do postępowania nr FG/154/13/2024 pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach”

Zaleca się załączyć skan dowodu wpłaty wadium ewentualnie oświadczenie o wpłacie wadium w formie załącznika na Platformie.
Termin do wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się za zachowany, jeżeli kwota wadium wpłynie na konto bankowe Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dokonanie przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Dokument potwierdzający ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) powinien zostać przekazany Zamawiającemu w oryginale (w formie pisemnej lub w formie elektronicznej) przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu:
- w formie pisemnej - oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: w Wydziale Gospodarki Magazynowej p. 46.
- w formie elektronicznej* dokument należy złożyć za pośrednictwem platformy jako załącznik do oferty
(*dokument sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1173, 2320 z późn.zm.; podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela, do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy/wykonania zamówienia, jeżeli jego wniesienia żądano

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 9.1 powyżej, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

KRYTERIA OCENY OFERTKRYTERIA OCENY OFERT (Dział III Rozdział II art.80 ust.2)
Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej postępowania został wykorzystany następujący wzór:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość

minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaPrzy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

CENA 94 %

WAGACHARAKTER

Cena całkowita94.00

skrócenie terminu realizacji zadania (w miesiącach)6.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.


Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty będą oceniane na podstawie liczby punktów.

Przy obliczeniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeśli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1. cena oferty - 94 pkt (94% wagi);
2. czas wykonania – maksymalnie 6 pkt.Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów zgodnie z kryterium, wyliczoną według następującego wzoru:

Cena oferty:

Cena brutto najniższej oferty
A = ---------------------------------------- x 94%
Cena brutto ocenianej oferty

Czas wykonania:
Punkty za czas wykonania (B) przyznawane są następująco:
• 0 pkt – 5 miesięcy;
• 3 pkt – 4 miesiące;
• 6 pkt – 3 miesiące.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = A + B
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów,
A – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena oferty,
B – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas wykonania.


Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTYSPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim; wszystkie rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.
3. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika to z innych dołączonych dokumentów

4. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca winien pobrać z Platformy komplet dokumentów (załączniki do Zaproszenia).
2) Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do Zaproszenia.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski - nie dotyczy Formularza ofertowego, który musi być sporządzony w języku polskim.
5) Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6) Wykonawca w terminie składania ofert (zw. też rundą wstępną) na Platformie wprowadza cenę oferty brutto, o której mowa powyżej (cena zgodna z formularzem ofertowym) oraz załącza zeskanowane dokumenty, o których mowa w Zaproszeniu w części "Warunki udziału w postępowaniu i wykaz wymaganych dokumentów"

CENA: Na Platformie, w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać cenę BRUTTO w walucie polskiej (PLN).
WPISANIE CENY W FORMULARZU ELEKTRONICZNYM NA PLATFORMIE NALEŻY. POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w postaci elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na Platformie w wyznaczonym terminie (w I etapie postępowania tj. rundzie wstępnej pn. "Składanie ofert" ), z zastrzeżeniem formy przewidzianej dla dowodu ustanowienia i wniesienia wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy).

Termin składania ofert 19.04.2024 09:00

UWAGA: Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych w ten sposób, że czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej. Po zgłoszeniu Wykonawcy do postępowania, zostanie mu przesłany klucz dostępu.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali eAukcyjnej, która znajduje się pod adresem https://gpwkatowice.proebiz.com.

Składanie ofert
05.04.2024 09:00 zostaje udostępniony portal do składania ofert.


Zamawiający, w terminie przewidzianym na złożenie ofert udostępnia Platformę w celu złożenia ofert (każdy Wykonawca widzi wyłącznie własne dane). Do wyznaczonego terminu składania ofert Wykonawcy mogą zmieniać własne propozycje cenowe, jak również mogą się zwrócić do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia - z zastrzeżeniem terminów opisanych w części Zaproszenia pn "15.1.Komunikacja i opis sposobu udzielania wyjaśnień".


Termin składania ofert oraz wpłaty wadium (jeśli jest wymagane) upływa wraz z zakończeniem rundy "Składanie ofert" t.j do 19.04.2024 09:00

Runda kontrolna
Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
Od 19.04.2024 09:00 do 24.04.2024 11:00 będzie trwać Runda kontrolna


która służy do badania ofert przez Zamawiającego. W czasie trwania tej rundy Wykonawcy nie mogą zmieniać swoich ofert.
Zamawiający w tym etapie postępowania – kontrola złożonych ofert wstępnych może:
-wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów
-wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie
- zwrócić się do Wykonawcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający może wykluczyć na każdym etapie postępowania Wykonawcę. "Przesłanki wykluczenia Wykonawcy" (Art. 62 ust.1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U 2022 poz. 835.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) została złożona przez Wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania,
b) lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
c) lub który nie złożył w terminie wymaganego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń w tym pełnomocnictw,
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia ofert,
oraz w przypadkach określonych w Regulaminie (Art.79).

W przypadku wykluczenia Wykonawcy/odrzucenia oferty, Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w rundzie aukcyjnej postępowania.

Zamawiający za pośrednictwem Platformy informuje o wykluczeniu Wykonawcy lub o odrzuceniu oferty Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Uwaga: w rundzie kontrolnej nie można składać ofert.

Runda aukcyjna
24.04.2024 11:00 dojdzie do rozpoczęcia aukcji elektronicznej a wszystkim Wykonawcom zostaną ujawnione najniższe ceny (dla poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 20 min. Wykonawcy mogą własną ofertę tylko obniżać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną minimalną pozycji.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać minimalnie o 0.01 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny minimalnej pozycji.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o przedłużeniu lub zakończeniu Postępowania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,
2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1) na Platformie.

Zamawiający, unieważnia Postępowanie w przypadkach określonych w art. 85 ust.1 Regulaminu. O unieważnieniu Postępowania, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, a także zamieszcza informację o unieważnieniu na Platformie,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ważność klucza dostępu

Ważność klucza dostępu upływa 30 dni po zakończeniu postępowania. Po tym terminie nie będzie można wejść do "sali aukcyjnej". Zaleca się przeprowadzić wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (Dział III Rozdział II art. 70):
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓWOSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela:
Adrian Stasiczek
telefon: 32 6038 711
email: a.stasiczek@gpw.katowice.pl
Wydział Gospodarki Magazynowej

W zakresie merytorycznym informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela:


pracownik merytoryczny Pan Grzegorz Nitkiewicz, tel. 665 505 073, email: g.nitkiewicz@gpw.katowice.pl


pracownik merytoryczny Pan Janusz Siuta, tel. 664 319 916, email: j.siuta@gpw.katowice.plwizja lokalna

Pan Grzegorz Nitkiewicz, tel. 665 505 073, email: g.nitkiewicz@gpw.katowice.pl


Pan Janusz Siuta, tel. 664 319 916, email: j.siuta@gpw.katowice.pl
Komunikacja i opis sposobu udzielania wyjaśnień:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje z zastrzeżeniem podpunktu g części o nazwie ,,Komunikacja i opis sposobu udzielania wyjaśnień" niniejszego Zaproszenia, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

a. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy.
b. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:
c. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
d. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt c. powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
e. Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści Zaproszenia Zamawiający udostępni na Platformie.
f. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie udostępni na Platformie.
g. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, których Wykonawca nie złożył w terminie składania ofert albo złożył je błędne lub wadliwe; Wykonawca uzupełnia w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy lub drogą elektroniczną na adres: a.stasiczek@gpw.katowice.pl.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

WZÓR UMOWY I FORMULARZA OFERTOWEGOWZÓR UMOWY

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia są zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Wykonawca przed przystąpieniem do Postępowania winien się zapoznać ze wzorem umowy.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO.

Oferta musi być przygotowana na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a skan dokumentu należy złożyć w rundzie wstępnej - składanie ofert.


UWAGA:
zgodnie z art. 64 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu


WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY:

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, na potrzeby zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia do ceny brutto wynikającej z oferty najkorzystniejszej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, Kupujący, który podczas aukcji złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Sprzedającego dokumentów w formie pisemnej podpisanych przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Kupującego tj: formularza ofertowego, zawierającego cenę zgodną z podaną w aukcji, oraz wszystkich wymaganych dokumentów, które uprzednio złożył w formie skanu za pośrednictwem Platformy lub na adres e-mail. Nieprzedstawienie przez Kupującego tychże dokumentów we wskazanym terminie albo przedstawienie tychże dokumentów zawierających błędy, Sprzedający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia umowy (uchylaniem się od przyjęcia zamówienia).


UWAGA
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.


Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

KLAUZULA INFORMACYJNA RODOKlauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla kontrahenta spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach umowy/współpracy gospodarczej jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: gpw@gpw.katowice.pl (dalej: Administrator).
Uwaga: Jeżeli w ramach umowy/współpracy gospodarczej przekaże nam Pani/Pan dane osobowe swoich pracowników/współpracowników (np. osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Panią/Pana udostępniona.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/realizacji współpracy gospodarczej i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań/roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. w zakresie archiwizacji).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy/współpracy, tym samym odmowa podania - niezbędnych dla umowy/współpracy gospodarczej - Pani/Pana danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy/realizacji współpracy gospodarczej.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.gpw.katowice.pl/rodo.php

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GPW S.A - ul. Wojewódzka 19 w Katowicach FG/154/13/2024

ZGŁOSZENIE DO POSTĘPOWANIA, ZASADY I INSTRUKCJEZGŁOSZENIE
Do wzięcia udziału w postępowaniu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni Wykonawcy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.

Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROEBIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań elektronicznych PROEBIZ TENDERBOXWYMOGI TECHNICZNE
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO "Postępowania"
Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

JAK WEJŚĆ DO SALI eAUKCYJNEJ
Do wejścia do sali eAukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali eAukcyjnej Zamawiającego. Następnie Wykonawca powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybranego przez Wykonawcę w zgłoszeniu oraz klucza – Wykonawca otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są skryte), dojdzie do autentyfikacji oraz wejścia do sali eAukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali eAukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem eAukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI eAUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali eAukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali eAukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 20 s.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę eAukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobnieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej Wykonawca ma obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Wykonawca widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem otworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Wykonawcy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku gdy dojdzie do błędu należy ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ
Podczas Rundy aukcyjnej można ceny tylko obniżać (w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia) albo odwrotnie podwyższać (w przypadku postępowania na sprzedaż).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia), odpowiednio maksymalną ofertą (w przypadku postępowania na sprzedaż).

W trakcie trwania eAukcji prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt Wykonawcy z systemem eAukcyjnym
Jeżeli czas w sali eAukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować się z administratorem.

Cały przebieg postępowania od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu postępowania każdy Wykonawca ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali eAukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest eAukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT DO ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.