Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - INFORMACJE OGÓLNEZamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 6340128788, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425.875.100,00zł wpłacono w całości, posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j.) tel.: +48 32 6038861, http://www.gpw.katowice.pl, zwane dalej "Zamawiającym".
zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu, które zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanego dalej: Platformą), z wykorzystaniem eAukcji (aukcji elektronicznej)

1. NAZWA ZADANIA (Nazwa postępowania)
Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

nr postępowania
FZ/151/38/2021 id:1165


W przypadku zainteresowania naszym Zaproszeniem, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące Postępowania oraz proszę wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części Zgłoszenie do postępowania, zasady i instrukcje tego Zaproszenia.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem), dostępnym pod adresem: http://www.gpw.katowice.pl

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert (zwanym dalej: Zaproszeniem) stosuje się postanowienia Regulaminu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
The proceedings are conducted in Polish.


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu:
termin składania ofert upływa 29.09.2021 11:00
eAukcja została wyznaczona na dzień 01.10.2021 11:00.

Katowice, dnia: 20.09.2021 11:11

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOSTAWY, WARUNKI PŁATNICZE2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest/są (zwane dalej łącznie: Produktami i/lub każdy z osobna: Produktem):

KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001.Kalendarz jednoplanszowy

Specyfikacja pozycji:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Formularzem cenowym (załącznik do postępowania)

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt.285.00
002.Kalendarz biurkowy

Specyfikacja pozycji:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Formularzem cenowym (załącznik do postępowania)

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt.393.00
003.Kalendarz B5 tygodniowy - terminarz książkowy - stron 128-144

Specyfikacja pozycji:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Formularzem cenowym (załącznik do postępowania)

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt.95.00
004.Kalendarz trójdzielny

Specyfikacja pozycji:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Formularzem cenowym (załącznik do postępowania)

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt.356.00
005.Kalendarz z wformie podkładki pod mysz

Specyfikacja pozycji:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Formularzem cenowym (załącznik do postępowania)

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt.241.00
006.Biuwar A2

Specyfikacja pozycji:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Formularzem cenowym (załącznik do postępowania)

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt.200.00Uwaga -
Produkt/produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Zaproszenia.

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zawiera wzór umowy/zamówienia (załącznik do zaproszenia). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia.

2.1. WARUNKI PŁATNICZE: Wykonawca wystawi fakturę VAT na rzecz Zamawiającego po dostarczeniu Produktów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zaproszenia. Podstawę do zapłaty faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, niezawierający żadnych uwag i zaleceń sporządzony według wzoru (załącznik). Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy* na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
Jeżeli faktura podlega korekcie termin płatności będzie biegł od daty doręczenia faktury korygującej.
*Rachunek bankowy dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tj Dz.U. z 2020r. poz.1896 z późn.zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Rachunek bankowy podany na fakturze musi być taki sam jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w wykazie (tzw. białej liście podatników VAT) o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.) - warunek dotyczy zarejestrowanych podatników VAT.


2.2. WARUNKI DOSTAWY: dostawa Produktów do pomieszczenia/pomieszczenia magazynowego Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko na adres:

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
magazyn Dyrekcja
kontakt do osoby upoważnionej do odbioru dostawy Specjalista ds.Administracyjnych tel. (32) 60 38 692

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt/-y do Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) w godzinach od 7:00 do 13:30.
Odbiór dostaw Produktu/-ów dokonany będzie protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru Produktu/-ów wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy/Zamówienia, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden Zamawiający.

Szczegółowe warunki dostawy zawiera Wzór Umowy/Zamówienia (załącznik do Zaproszenia).

2.3. GWARANCJA JAKOŚCI: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zgodnie z warunkami umowy – 12 miesięcy

3. KOD CPV:
79822500-7 usługi projektów graficznych
30196100-0 kalendarze do planowania spotkań
30199792-8 kalendarze
79823000-9 usługi drukowania i dostawy


4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

REALIZACJA ZAMÓWIENIA: w terminie do 30 listopada 2021r. od daty podpisania umowy

1.W ramach wykonania zamówienia Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego kalendarze zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem własnych materiałów, zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną zaakceptowaną przez Zamawiającego.
2.W terminie 3 dni od udzielenia Zamówienia, Zamawiający przekaże (w formie elektronicznej) Wykonawcy materiały Zamawiającego, które Wykonawca będzie mógł wykorzystać w toku przygotowania projektów Produktów. W zakresie materiałów, o których mowa powyżej, Zamawiający udziela Wykonawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z ww. materiałów wyłącznie w celu przygotowania projektów kalendarzy.
3.W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty kalendarzy w wersji elektronicznej. W terminie 3 dni od dnia przedstawienia projektów kalendarzy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaakceptowaniu ww. projektów lub o konieczności wprowadzenia zmian. W zakresie niezbędnym do zbadania ww. projektów przez Zamawiającego, Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, udziela Wystawcy licencji na korzystanie z ww. projektów. W razie konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca wprowadzi zmiany do projektów w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego
4.Przekazanie ww. projektów do akceptacji, o którym mowa powyżej, nie jest uznawane za przyjęcie projektów przez Zamawiającego.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszystkie uprawnienia z zakresu praw własności intelektualnej niezbędne do należytego wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia.
2.Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, jeśli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi względem Zamawiającego z roszczeniem z ww. tytułu. W takim przypadku Wykonawca w pełni zaspokoi ww. roszczenia i zapewni, że ww. osoby nie będą występowały z jakimikolwiek roszczeniami względem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie regresowe względem Zamawiającego. W razie postępowania sądowego, Wykonawca przystąpi do sporu po stronie Zamawiającego i pokryje koszty procesu poniesione przez Zamawiającego w kwocie nie mniejszej niż wynikająca z norm przepisanych, niezależnie od kwot zasądzonych od Zamawiającego na rzecz powoda (powodów).

5. ZAMAWIAJĄCY
nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia.
5.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

6. ZAMAWIAJĄCY przewiduje II etap postępowania (Dział II Rozdział VII art. 39 ust. 3).

Drugi etap postępowania będzie polegał na przeprowadzeniu aukcji elektronicznej.

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty złożonej w aukcji elektronicznej przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej może przeprowadzić kolejny etap aukcji elektronicznej.
W przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający może zaprosić do aukcji elektronicznej Wykonawcę, który złożył ofertę.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Formularz Ofertowy.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia- Formularz Cenowy.pdf

3. Załącznik zaproszenia - Oswiadczenie o spelnianiu warunkow i braku podstaw do wykluczenia.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Wzór UMOWY.pdf

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeżeli są wymagane) (Dział II Rozdział V art. 34):

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu

8. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW (Dział II Rozdział IV art. 31, 34)
W terminie składania ofert należy złożyć wypełnione i należycie podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy:


8.1. Formularz ofertowy (oferta) (Załącznik do zaproszenia)
8.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik do zaproszenia)
8.3. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
**************
Uwaga - Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy jest wymagany tylko na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w wyniku przeprowadzonej aukcji
**************
8.4.Oryginał dowodu potwierdzającego ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej – w formie pisemnej albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej zaopatrzonej w kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1173, 2320 z późn.zm.).
UWAGA - w przypadku ustanowienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) – dokument potwierdzający ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien zostać przekazany Zamawiającemu w oryginale przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu - zgodnie z postanowieniami Zaproszenia: część "Wadium"

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY9. WADIUM - WYMAGANIA

9.1. Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).
Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, tj. do 29.09.2021 11:00


9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 299);

9.3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BANK POLSKI S.A nr konta 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem Wadium do postępowania pn.: „Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok”

Skan oryginału dowodu wpłaty wadium ewentualnie oświadczenie o wpłacie wadium należy złożyć w formie załącznika na Platformie. Termin do wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się za zachowany, jeżeli kwota wadium znajduje się na koncie bankowym Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert (tj. rundy wstępnej).

9.4. Dokument potwierdzający ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) powinien zostać przekazany Zamawiającemu w oryginale (tj. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej) przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu.
Oryginał dokumentu potwierdzającego ustanowienie i wniesienie wadium w postaci niepieniężnej, sporządzonej w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: w Wydziale Zaopatrzenia p. 35.

9.5. Zamawiający dopuszcza przedłożenie w formie elektronicznej dokumentu, potwierdzającego ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej (tj. dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1173, 2320 z późn.zm.). Dokument ten sporządzony w formie elektronicznej, należy złożyć za pośrednictwem platformy lub poczty elektronicznej na adres: aukcje@gpw.katowice.pl przed upływem terminu składania ofert.

9.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela, do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy/wykonania zamówienia, jeżeli jego wniesienia żądano

9.7. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.8 powyżej jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia, o którym mowa w Regulaminie, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

KRYTERIA OCENY OFERT11. KRYTERIA OCENY OFERT (Dział III Rozdział II art.80 ust.2)
Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej postępowania został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość

minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaPrzy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

CENA 100 pkt

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.


Oferta będzie oceniana na podstawie liczby punktów.

Przy obliczeniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeśli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W ramach kryterium „cena oferty” każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów), wyliczoną w następujący sposób:

Cena najniższej oferty
A = ----------------------------------- x 100 pkt
Cena ocenianej oferty


gdzie: ”A” oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


12.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim; wszystkie rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich.

12.2 Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.

12.3. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występuje pełnomocnik, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z innych dołączonych dokumentów.

12.4. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca winien pobrać z Platformy komplet dokumentów (załączniki do Zaproszenia).
Jeśli Zamawiający zamieścił formularz cenowy, to jest on podstawą do wyliczenia przez Wykonawcę wartości oferty (całego zamówienia).
2) Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia lub według takiego samego schematu.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski - nie dotyczy Formularza ofertowego, który musi być sporządzony w języku polskim.
5) Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6) Wykonawca w terminie składania ofert (zw. też rundą wstępną) na Platformie wprowadza wartość oferty brutto, o której mowa powyżej oraz załącza zeskanowane dokumenty, o których mowa w Zaproszeniu w części "Warunki udziału w postępowaniu i wykaz wymaganych dokumentów"
CENA: Na Platformie, w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać cenę BRUTTO w walucie polskiej (PLN)
WPISANIE KAŻDEJ CENY W FORMULARZU ELEKTRONICZNYM NA PLATFORMIE NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!

DO OFERTY (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8 Zaproszenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Stosowne pełnomocnictwa uprawniające do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia (ewentualnie do innych czynności np. potwierdzania za zgodność z oryginałem), o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
3. Wadium w postaci niepieniężnej - zasady i forma wniesienia wadium w formie niepieniężnej zgodnie z pkt 9 Zaproszenia.

FORMA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ DOŁĄCZONYCH DO OFERTY:

W terminie składania ofert formularz ofertowy, dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w postaci elektronicznej w formie skanów za pośrednictwem Platformy.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej tj. dokumentów sporządzonych w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania.

12.5. Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów oraz uczestnictwa podwykonawców
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie skanu w terminie składania ofert w Postępowania. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub ich pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w Zaproszeniu, w części pn.: "Warunki udziału w postępowaniu i wykaz wymaganych dokumentów".
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w Zaproszeniu, w części pn.: "Warunki udziału w postępowaniu i wykaz wymaganych dokumentów".
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, o którym mowa w Zaproszeniu, w części pn.: "Warunki udziału w postępowaniu i wykaz wymaganych dokumentów" Wykonawcy składający ofertę wspólnie, mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólnie; Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

12.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część zamówienia (zakres rzeczowy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w postaci elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na Platformie w wyznaczonym terminie (w I etapie postępowania tj. rundzie wstępnej pn. "Składanie ofert" ), z zastrzeżeniem formy przewidzianej dla dowodu ustanowienia i wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

Termin składania ofert 29.09.2021 11:00

UWAGA: Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych w ten sposób, że czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej. Po zgłoszeniu Wykonawcy do postępowania, zostanie mu przesłany klucz dostępu.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali eAukcyjnej, która znajduje się pod adresem https://gpwkatowice.proebiz.com.

Składanie ofert (Runda wstępna)
20.09.2021 11:00 zostaje udostępniony portal do składania ofert.


Zamawiający, w terminie przewidzianym na złożenie ofert udostępnia Platformę w celu złożenia ofert (każdy Wykonawca widzi wyłącznie własne dane). Do wyznaczonego terminu składania ofert Wykonawcy mogą zmieniać własne propozycje cenowe, jak również mogą się zwrócić do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia - z zastrzeżeniem terminów opisanych w części Zaproszenia pn "15.1.Komunikacja i opis sposobu udzielania wyjaśnień".


Termin składania ofert oraz wpłaty wadium (jeśli jest wymagane) upływa wraz z zakończeniem rundy "Składanie ofert" t.j do 29.09.2021 11:00

Badanie ofert (Runda kontrolna)
Od 29.09.2021 11:00 do 01.10.2021 11:00 będzie trwać Badanie ofert (Runda kontrolna)


która służy do badania ofert przez Zamawiającego. W czasie trwania tej rundy Wykonawcy nie mogą zmieniać swoich ofert.
Zamawiający w tym etapie postępowania – kontrola złożonych ofert wstępnych może:
-wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów
-wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie
- zwrócić się do Wykonawcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający może wykluczyć na każdym etapie postępowania Wykonawcę, przesłanki wykluczenia są określone w części Zaproszenia "Przesłanki wykluczenia Wykonawcy".

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) została złożona przez Wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania,
b) lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
c) lub który nie złożył w terminie wymaganego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń w tym pełnomocnictw,
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia ofert,
oraz w przypadkach określonych w Regulaminie (Art.79).

W przypadku wykluczenia Wykonawcy/odrzucenia oferty, Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w rundzie aukcyjnej postępowania.

Zamawiający za pośrednictwem Platformy informuje o wykluczeniu Wykonawcy lub o odrzuceniu oferty Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Uwaga: w rundzie kontrolnej nie można składać ofert.

Runda aukcyjna
01.10.2021 11:00 dojdzie do rozpoczęcia aukcji elektronicznej oraz wszystkim Wykonawcom zostaną ujawnione najniższe ceny (dla poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 20 min. Wykonawcy mogą własną ofertę tylko obniżać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną minimalną pozycji.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny minimalnej pozycji.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o przedłużeniu lub zakończeniu Postępowania.
Ważność klucza dostępu

Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu postępowania. Po tym terminie nie będzie można wejść do "sali aukcyjnej". Zaleca się przeprowadzić wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (Dział III Rozdział II art. 70):
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW15. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela:
Katarzyna Gruszka
telefon: +48 32 6038 636
email: aukcje@gpw.katowice.pl

15.1. Komunikacja i opis sposobu udzielania wyjaśnień:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje z zastrzeżeniem pkt 15.1.g niniejszego Zaproszenia, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać drogą elektroniczną na adres: aukcje@gpw.katowice.pl

a. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy.
b. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:
c. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,o ile wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
d. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt c. powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
e. Treść zapytań bez ujawnienia źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na Platformie.
f. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na Platformie.
g. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, których Wykonawca nie złożył w terminie składania ofert albo złożył je błędne lub wadliwe; Wykonawca uzupełnia w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

WZÓR UMOWY I FORMULARZA OFERTOWEGO16. WZÓR UMOWY

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia są zawarte we wzorze umowy/wzorze zamówienia stanowiącym Załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Wykonawca przed przystąpieniem do Postępowania winien się zapoznać ze wzorem umowy/wzorem zamówienia.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy/wzoru zamówienia.
17. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO.

Oferta musi być przygotowana na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, a skan dokumentu należy złożyć w rundzie wstępnej - składanie ofert.


UWAGA:
zgodnie z art. 64 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu


WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY:

Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Wykonawca (który złoży najkorzystniejszą ofertę) na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu formularz cenowy, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (łączna wartość brutto wynikająca z formularza cenowego musi być zgodna z wartością brutto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej).

UWAGA
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.


Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO18. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych. zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla każdego kontrahenta

Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa firmę danych osobowych w ramach współpracy/umowy jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice (dalej GPW S.A.).
Uwaga: Jeżeli w ramach współpracy/umowy przekazują nam Państwo dane osobowe swoich pracowników/współpracowników, informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Państwa udostępniona.
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO oraz powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. są to:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 (z późn. zm.);
b) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495. (z późn. zm.);
c) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 (z późn. zm.);
d) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495, 1649 (z późn. zm.);
e) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495, 1655 (z późn. zm.);
f) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730 (z późn. zm.).
3. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, nr telefonu: +48 32 60 38 741 (Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych).
4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie jednoznacznie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GPW S.A., w tym w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ew. roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z GPW S.A.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z GPW S.A., świadczące usługi na rzecz GPW S.A. oraz podmioty współpracujące z GPW S.A. W każdej chwili udostępnimy stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
7. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powiązane przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podmiotem właściwym do wnoszenia skarg jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z zawartej umowy (i/lub prowadzonej współpracy gospodarczej), jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować całkowitą lub częściową niemożnością realizacji umowy przez GPW S.A.
11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy].

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIAArt. 62 ust.1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień
1. Zamawiający może wykluczyć na każdym etapie postępowania:
8) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy zawartej z Zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady,
10) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu,
11) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3) złożyli więcej niż jedną ofertę, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 39 ust. 2, art. 53, art. 69, art. 70 ust. 2 , art. 82 ust. 2, art. 83 i art. 96 Regulaminu.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

ZGŁOSZENIE DO POSTĘPOWANIA, ZASADY I INSTRUKCJEZGŁOSZENIE
Do wzięcia udziału w postępowaniu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni Wykonawcy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.

Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROEBIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań elektronicznych PROEBIZ TENDERBOXWYMOGI TECHNICZNE
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO "Postępowania"
Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

JAK WEJŚĆ DO SALI eAUKCYJNEJ
Do wejścia do sali eAukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali eAukcyjnej Zamawiającego. Następnie Wykonawca powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybranego przez Wykonawcę w zgłoszeniu oraz klucza – Wykonawca otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są skryte), dojdzie do autentyfikacji oraz wejścia do sali eAukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali eAukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem eAukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI eAUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali eAukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali eAukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 20 s.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę eAukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobnieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej Wykonawca ma obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Wykonawca widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem otworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Wykonawcy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku gdy dojdzie do błędu należy ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ
Podczas Rundy aukcyjnej można ceny tylko obniżać (w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia) albo odwrotnie podwyższać (w przypadku postępowania na sprzedaż).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia), odpowiednio maksymalną ofertą (w przypadku postępowania na sprzedaż).

W trakcie trwania eAukcji prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt Wykonawcy z systemem eAukcyjnym
Jeżeli czas w sali eAukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować się z administratorem.

Cały przebieg postępowania od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu postępowania każdy Wykonawca ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali eAukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest eAukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT DO ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.