Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

OGÓLNE


Nazwa postępowania
"Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny."

nr postępowania
FZ/151/63/2019

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwane dalej: Zamawiającym) zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu, które zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanego dalej: Platformą), w oparciu o zasady i instrukcję działania Platformy oraz w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Postępowaniem).

12. 09. 2019 12:30 zostaje udostępniony portal do wpisywania ofert wstępnych.
Oferty cenowe można podawać do 19. 09. 2019 12:30.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać warunki udziału, przedmiot oraz Zasady on-line przetargów PROebiz.
W razie potrzeby zleceniodawca ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu, lub zakończeniu przetargu elektronicznego.

Katowice, dnia: 12. 09. 2019 13:46

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Wioletta Marcinkowska
telefon:+48 32 60 38 630
email: aukcje@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

PRZEDMIOT


Przedmiotem Postępowania jest/są (zwane dalej łącznie: Produktami i/lub każdy z osobna: Produktem):

KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001.Agregat prądotwórczy spalinowy /rozruch elektryczny/

Specyfikacja pozycji:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt1.00


WPISANIE KAŻDEJ CENY NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!1. Produkty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

Kryteria zmienne:


W razie potrzeby dokładniejszej specyfikacji, proszę się zwrócić do Zamawiającego.
Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Wzór_umowy.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Protokół_zdawczo_-_odbiorczy.pdf

3. Załącznik zaproszenia - Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Formularz_cenowy-Opis_Przedmiotu_Zamówienia_cz.1.pdf

5. Załącznik zaproszenia - Formularz_Ofertowy.pdf

Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. CENA: Na Platformie, w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać cenę NETTO w walucie polskiej (PLN)

2. WARUNKI PŁATNICZE: Wykonawca wystawi fakturę VAT na rzecz Zamawiającego po dostarczeniu Produktów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zaproszenia. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, niezawierający żadnych uwag i zaleceń sporządzony według wzoru (załącznik do umowy). Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy po prawidłowym wykonaniu danego Zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Jeżeli faktura podlega korekcie termin płatności będzie biegł od daty doręczenia faktury korygującej.

Uwaga Zamawiający nie dopuszcza możliwości elektronicznego fakturowania

3. WARUNKI DOSTAWY: dostawa Produktów do pomieszczenia magazynowego Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko na adres:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
OES Czarny Las 41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 80
Dostawa realizowana może być w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:00-13:30.
Odbiór dostawy Produktów dokonany będzie protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół odbioru Produktów wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden Zamawiający.

Wykonawca przy dostawie Produktów dostarczy następujące dokumenty dla Urządzenia:
a. Deklaracja Zgodności,
b. Certyfikat CE,
c. DTR-ka lub Instrukcja Obsługi w języku polskim,
d. Karta Gwarancyjna (gwarancja min. 24 miesiące)

Pozostałe warunki dostawy zawiera Wzór Umowy (załącznik do Zaproszenia).

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA: w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy

5. INNE WARUNKI: GWARANCJA JAKOŚCI - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zgodnie z warunkami umowy na okres 24 miesięcy

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik do zaproszenia)
3. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik do zaproszenia)
4. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik do zaproszenia)
5. Karta katalogowa produktu.
Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w postaci elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na Platformie w wyznaczonym terminie (w I etapie postępowania tj. Rundzie wstępnej).


7.WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY:

7.1 Przed podpisaniem umowy/przyjęciem zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego formularza ofertowego w wersji oryginalnej, w formie pisemnej oraz pełnomocnictw i oświadczeń, które uprzednio złożył w formie skanu na Platformie. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę tychże dokumentów we wskazanym terminie albo przedstawienie tychże dokumentów zawierających błędy, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia umowy (uchylanie się od przyjęcia zamówienia).
7.2 Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca (który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualny formularz cenowy, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu ofertowym (łączna wartość netto wynikająca z formularza ofertowego musi być zgodna z wartością netto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej). Po wyborze oferty najkorzystniejszej, na potrzeby zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia do ceny netto wynikającej z oferty najkorzystniejszej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.3 Decyzję o rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej, jak również odrzuceniu oferty Wykonawcy lub o wykluczeniu Wykonawcy, podejmuje Kierownik Zamawiającego.
7.4 Zamawiający za pośrednictwem Platformy informuje o rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej, jak również odrzuceniu oferty Wykonawcy lub o wykluczeniu Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu

9. INNE WYMAGANIA:
9.1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
9.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego).
9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zaproszenia przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu albo ogłoszenia kolejnej rundy aukcji elektronicznej. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich Wykonawców.
9.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zadania.
9.7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia są zawarte we wzorze umowy/wzorze zamówienia stanowiącym Załącznik do Zaproszenia. Wykonawca przed przystąpieniem do Postępowania winien się zapoznać ze wzorem umowy/wzorem zamówienia. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy/wzoru zamówienia.
9.8. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu Postępowania Zamawiający zamieszcza na Platformie lub stronie internetowej Zamawiającego.
9.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
9.11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych w ten sposób, że czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

PRZEBIEG


Postępowanie zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej. Po zgłoszeniu uczestnika do postępowania, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

Runda wstępna
12. 09. 2019 12:30 zostaje udostępniony portal do wpisywania ofert wstępnych (każdy uczestnik widzi wyłącznie własne dane). W rundzie tej można dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji.

Zamawiający, w terminie przewidzianym na złożenie ofert udostępnia Platformę w celu złożenia ofert (każdy Wykonawca widzi wyłącznie własne dane). Do terminu otwarcia ofert Wykonawcy mogą dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji oferowanych Produktów. Wykonawca pobiera z Platformy komplet dokumentów (załączniki do Zaproszenia), w tym formularz cenowy, który stanowi podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości oferty (całego zamówienia). Wykonawca wprowadza wartość oferty netto, o której mowa powyżej. Wykonawca w rundzie wstępnej załącza zeskanowane dokumenty, o których mowa w Zaproszeniu w części "Warunki Zamawiającego" pkt.5

Czas składania ofert upływa wraz z jej zakończeniem.

Runda kontrolna
Od 19. 09. 2019 12:30 do 23. 09. 2019 12:30 będzie trwać Runda kontrolna, która służy do oficjalnej kontroli ofert po stronie Zamawiającego. W czasie trwania tej rundy uczestnicy nie mogą zmieniać swoich ofert.
Zamawiający w tym etapie postępowania – kontrola złożonych ofert wstępnych, zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Wykonawców, których oferty nie spełniają wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, do udziału w rundzie aukcyjnej postępowania.

Runda aukcyjna
23. 09. 2019 12:30 dojdzie do rozpoczęcia aukcji elektronicznej oraz wszystkim uczestnikom zostaną ujawnione najniższe oferty cenowe (u poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 20 min. poszczególni uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko obniżać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną minimalną pozycji.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny minimalnej pozycji.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie będzie można wejść do domu aukcyjnego. Zaleca się przeprowadzić wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.

Zamawiający może po aAukcji przeprowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcami, którzy złożyli oferty i zostali dopuszczeni do 2 etapu postępowania (tj. aukcji elektronicznej).
Negocjacje mogą być prowadzone w postaci elektronicznej, eAukcji lub telefonicznie.

W przypadku, gdy zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu i nie zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, Zamawiający może zaprosić do negocjacji cenowych Wykonawcę, który złożył ofertę.

W razie potrzeby Zamawiajacy ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu, lub zakończeniu Postępowania.
Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

KONTAKTY


Zleceniodawcą przetargu jest:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Polska

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela:
Wioletta Marcinkowska
telefon: +48 32 60 38 630
email: aukcje@gpw.katowice.pl

Realizacja przetargu została zlecona firmie:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Polska

Wszelkie pytania dotyczące zabezpieczenia technicznego należy kierować do:
Wioletta Marcinkowska
telefon: +48 32 603 8630
email: w.marcinkowska@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROEBIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SW eAUKCYJNEGO PROEBIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia w przetargu nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support.

JAK WEJŚĆ DO "RFx - ZAPYTANIE OFERTOWE"
Link do wejścia do sali eAukcyjnej wraz z adresem do niniejszego zaproszenia otrzymali Państwo w e-mailu, który wysłał zleceniodawca e-przetargu. Po kliknięciu na link dojdzie do otwarcia przeglądarki pod adresem sali eAukcyjnej zleceniodawcy. W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI eAUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, który znajduje się w prawym górnym rogu sali eAukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali eAukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 20 s.

CO NALEŻY ZROBIĆ PODCZAS PODAWANIA OFERTY
Sala eAukcyjna jest przeznaczony do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Ceny oraz kryteria zmienne można aż do końca rundy dowolnie zmieniać. Ważna jest ostatnia oferta, znajdująca się w sali eAukcyjnej w chwili zakończenia zapytania ofertowego. Podczas zapytania ofertowego uczestnik widzi tylko własną ofertę. Zleceniodawca może zdecydować o pokazaniu najlepszych ofert w poszczególnych pozycjach (w takiej sytuacji pokażą się w żółtej kolumnie po lewej stronie od Państwa oferty). Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem odtworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

W ciągu przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem eAukcyjnym
Jeżeli czas w sali eAukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by obnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować z administratorem.

Cały przebieg przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali eAukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W CIĄGU ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.
Zaproszenie do udziału
w zapytaniu ofertowym dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1-88), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka”);
1.2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, telefon: 032 6038868
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " „Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z podziałem na dwie części. Część 2 Dostawa agregatu prądotwórczego spalinowego-rozruch elektryczny. ” id: 729 dalej: „Zamówienie”);
b) wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie umowy (dalej: „Umowa”);
c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;
1.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, bądź też gdy wynika to z postanowień Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
1.6. Pana/Pani dane osobowe dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 1.2. powyżej adresem e-mail;
1.7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
1.8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
1.9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
1.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
1.11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca jest zobowiązany wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.