Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

OGÓLNE


Nazwa postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych
nr postępowania
FZ/151/64/2019


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwane dalej: Zamawiającym) zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu, które zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanego dalej: Platformą), w oparciu o zasady i instrukcję działania Platformy oraz w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Postępowaniem).

W przypadku zainteresowania naszym Zaproszeniem, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące Postępowania oraz proszę wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części Zgłoszenie tego Zaproszenia.
Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali eAukcyjnej, która znajduje się pod adresem https://gpwkatowice.proebiz.com.

Wykonawca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem), dostępnym pod adresem: http://www.gpw.katowice.pl

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert (zwanym dalej: Zaproszeniem) stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
The proceedings are conducted in Polish.


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu, które zostanie zrealizowane w formie eAukcji dnia 02. 10. 2019 13:00.


Katowice, dnia: 20. 09. 2019 14:36

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Ewa Zientara
telefon:+48326038640
email: aukcje@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

PRZEDMIOT


Przedmiotem Postępowania jest dostawa piecy akumulacyjnych (zwane dalej łącznie: Produktami i/lub każdy z osobna: Produktem):

KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001.Piec akumulacyjny o mocy urządzenia 3,0 kW - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja pozycji:
Szczegółowy opis pozycji 1 zawiera załącznik Formularz ofertowy Tabela - "Zestawienie Pieców Akumulacyjnych -Opis Przedmiotu Zamówienia".

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt.2.00
002.Piec akumulacyjny o mocy urządzenia 4,0 kW - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja pozycji:
Szczegółowy opis pozycji 2 zawiera załącznik Formularz ofertowy Tabela - "Zestawienie Pieców Akumulacyjnych -Opis Przedmiotu Zamówienia".

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
szt.2.00


WPISANIE KAŻDEJ CENY NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!
Kryteria zmienne:


W razie potrzeby dokładniejszej specyfikacji, proszę się zwrócić do Zamawiającego.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. CENA: Na Platformie, w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać cenę NETTO (za 1 szt dla każdej pozycji) w walucie polskiej (PLN). System automatycznie przeliczy wartość oferty.

2. WARUNKI PŁATNICZE: Wykonawca wystawi fakturę VAT na rzecz Zamawiającego po dostarczeniu Produktów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zaproszenia. Podstawę do zapłaty faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, niezawierający żadnych uwag i zaleceń sporządzony według wzoru (załącznik). Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

Uwaga Zamawiający nie dopuszcza możliwości elektronicznego fakturowania

3. WARUNKI DOSTAWY: dostawa Produktów do pomieszczenia magazynowego Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko na adres:


pozycja 1:
SUW Łazy: magazyn SUW Maczki: ul. Wodociągi 4; 41-217 Sosnowiec;
kontakt tel: 32 294 81 35

pozycja 2:
SUW Kozłowa Góra: ul. Leśna 34; 42-584 Wymysłów;
kontakt tel: 32 287 68 74


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty do Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:30.
Odbiór dostaw Produktów dokonany będzie protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru Produktów wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy/Zamówienia, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden Zamawiający.
Wykonawca przy dostawie Produktów dostarczy następujące dokumenty dla Urządzenia:
a.Deklaracja zgodności,
b.Certyfikat CE,
c.DTR lub Instrukcja obsługi w języku polskim,
d.Karta gwarancyjna (gwarancja min. 24 miesiące od daty dostawy).
e.Protokół zdawczo odbiorczy.
Pozostałe warunki dostawy zawiera Wzór Umowy/Zamówienia (załącznik do Zaproszenia).

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA: w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty podpisania umowy/przyjęcia zamówienia

5. INNE WARUNKI: GWARANCJA JAKOŚCI - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zgodnie z warunkami umowy/zamówienia – 24 miesiące od daty dostawy.

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik do zaproszenia)
3. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik do zaproszenia)
4. Oryginał dowodu potwierdzającego ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej – w formie pisemnej albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej zaopatrzonej w kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.162 z późn.zm.) – jeśli dotyczy
5. specyfikacje techniczne dla oferowanych urządzeń, potwierdzające wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w postaci elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na Platformie w wyznaczonym terminie (w I etapie postępowania tj. Rundzie wstępnej), z zastrzeżeniem formy przewidzianej dla dowodu ustanowienia i wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

UWAGA - w przypadku ustanowienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) – dokument potwierdzający ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien zostać przekazany Zamawiającemu w oryginale przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu - zgodnie z postanowieniami Zaproszenia: część "Wadium"

7.WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY:

7.1 Przed podpisaniem umowy/przyjęciem zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego formularza ofertowego/cenowego, oświadczeń i pełnomocnictw w wersji oryginalnej, w formie pisemnej - tj. dokumentów, które uprzednio złożył w formie skanu na Platformie. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę tychże dokumentów we wskazanym terminie albo przedstawienie tychże dokumentów zawierających błędy, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia umowy (uchylanie się od przyjęcia zamówienia).
7.2 Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Wykonawca (który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualny formularz ofertowy, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu ofertowym (łączna wartość netto wynikająca z formularza ofertowego musi być zgodna z wartością netto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej). Po wyborze oferty najkorzystniejszej, na potrzeby zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia do ceny netto wynikającej z oferty najkorzystniejszej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.3 Decyzję o rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej, jak również odrzuceniu oferty Wykonawcy lub o wykluczeniu Wykonawcy, podejmuje Kierownik Zamawiającego.
7.4 Zamawiający za pośrednictwem Platformy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy lub o wykluczeniu Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7.5 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu Postępowania Zamawiający zamieszcza na Platformie lub stronie internetowej Zamawiającego.


8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu

9. INNE WYMAGANIA:
9.1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
9.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego).
9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zaproszenia przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu albo ogłoszenia kolejnej rundy aukcji elektronicznej. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich Wykonawców.
9.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia.
9.7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia są zawarte we wzorze umowy/wzorze zamówienia stanowiącym Załącznik do Zaproszenia. Wykonawca przed przystąpieniem do Postępowania winien się zapoznać ze wzorem umowy/wzorem zamówienia. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy/wzoru zamówienia.
9.8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
9.10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych w ten sposób, że czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW


1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej, wspólnej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy/przyjęci zamówienia.
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie skanu w rundzie wstępnej Postępowania. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólną ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub ich pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Zamawiającego" .
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Zamawiającego - Inne warunki udziału w postępowaniu".
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, o którym mowa w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Zamawiającego" Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część zamówienia (zakres rzeczowy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

KOMUNIKACJA I OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ


1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy.
2. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz, problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3. powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań bez ujawnienia źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na Platformie.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na Platformie.
7. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trakcie Postępowania, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaPrzy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Oferta będzie oceniana na podstawie liczby punktów.
Przy obliczeniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeśli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W ramach kryterium „cena oferty” każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów), wyliczoną w następujący sposób:

Cena najniższej oferty
A = ----------------------------------- x 100 pkt
Cena ocenianej oferty

gdzie: ”A” oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

PRZEBIEG


Postępowanie zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej. Po zgłoszeniu uczestnika do postępowania, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

Runda wstępna
20. 09. 2019 14:00 zostaje udostępniony portal do wpisywania ofert wstępnych (każdy uczestnik widzi wyłącznie własne dane). W rundzie tej można dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji.

Zamawiający, w terminie przewidzianym na złożenie ofert udostępnia Platformę w celu złożenia ofert (każdy Wykonawca widzi wyłącznie własne dane). Do terminu otwarcia ofert Wykonawcy mogą dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji oferowanych Produktów. Wykonawca pobiera z Platformy komplet dokumentów (załączniki do Zaproszenia), w tym formularz cenowy, który stanowi podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości oferty (całego zamówienia). Wykonawca wprowadza wartość oferty netto, o której mowa powyżej. Wykonawca w rundzie wstępnej załącza zeskanowane dokumenty, o których mowa w Zaproszeniu w części "Warunki Zamawiającego"
Czas składania ofert upływa wraz z jej zakończeniem.

Runda kontrolna
Od 30. 09. 2019 10:00 do 02. 10. 2019 13:00 będzie trwać Runda kontrolna, która służy do oficjalnej kontroli ofert po stronie Zamawiającego. W czasie trwania tej rundy uczestnicy nie mogą zmieniać swoich ofert.
Zamawiający w tym etapie postępowania – kontrola złożonych ofert wstępnych, zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Wykonawców, których oferty nie spełniają wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, do udziału w rundzie aukcyjnej postępowania.

Runda aukcyjna
02. 10. 2019 13:00 dojdzie do rozpoczęcia aukcji elektronicznej oraz wszystkim uczestnikom zostaną ujawnione najniższe oferty cenowe (u poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 20 min. poszczególni uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko obniżać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną minimalną pozycji.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny minimalnej pozycji.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie będzie można wejść do domu aukcyjnego. Zaleca się przeprowadzić wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.

Zamawiający może po aAukcji przeprowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcami, którzy złożyli oferty i zostali dopuszczeni do 2 etapu postępowania (tj. aukcji elektronicznej).
Negocjacje mogą być prowadzone w postaci elektronicznej, eAukcji lub telefonicznie.

W przypadku, gdy zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu i nie zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, Zamawiający może zaprosić do negocjacji cenowych Wykonawcę, który złożył ofertę.

W razie potrzeby Zamawiajacy ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu, lub zakończeniu Postępowania.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

KONTAKTY


Zleceniodawcą przetargu jest:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Polska

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Ewa Zientara
telefon: +48326038640
email: aukcje@gpw.katowice.pl


Realizacja przetargu została zlecona firmie:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Polska

Wszelkie pytania dotyczące zabezpieczenia technicznego należy kierować do:
Ewa Zientara
telefon: +48326038640
email: aukcje@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w postępowaniu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni Wykonawcy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.

Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROEBIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO "Postępowania"
Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

JAK WEJŚĆ DO SALI eAUKCYJNEJ
Do wejścia do sali eAukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali eAukcyjnej Zamawiającego. Następnie Wykonawca powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybranego przez Wykonawcę w zgłoszeniu oraz klucza – Wykonawca otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są skryte), dojdzie do autentyfikacji oraz wejścia do sali eAukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali eAukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem eAukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI eAUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali eAukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali eAukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 20 s.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę eAukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobnieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej Wykonawca ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Wykonawca widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem otworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Wykonawcy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku gdy dojdzie do błędu należy ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ
Podczas Rundy aukcyjnej można ceny tylko obniżać (w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia) albo odwrotnie podwyższać (w przypadku postępowania na sprzedaż).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia), odpowiednio maksymalną ofertą (w przypadku postępowania na sprzedaż).

W trakcie trwania eAukcji prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt Wykonawcy z systemem eAukcyjnym
Jeżeli czas w sali eAukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować się z administratorem.

Cały przebieg postępowania od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu postępowania każdy Wykonawca ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali eAukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest eAukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT DO ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa fabrycznie nowych pieców akumulacyjnych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1-88), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19,
40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka”);
1.2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: iodo@gpw.katowice.pl , telefon: 32 6038868
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu:
f) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
g) wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie umowy (dalej: „Umowa”);
h) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia
na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
i) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału
w Postępowaniu /realizacji umowy/realizacji zamówienia, a także
w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;
1.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, bądź też gdy wynika to z postanowień Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
1.6. Pana/Pani dane osobowe dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 1.2. powyżej adresem e-mail;
1.7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa
w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające
z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
1.8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych;
1.9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
1.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
1.11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca jest zobowiązany wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.