Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

OGÓLNE


Nazwa postępowania
"Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach Spółki"

nr postępowania
FZ/151/71/2019

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwane dalej: Zamawiającym) zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu, które zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanego dalej: Platformą), w oparciu o zasady i instrukcję działania Platformy oraz w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Postępowaniem).

W przypadku zainteresowania naszym Zaproszeniem, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące Postępowania oraz proszę wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części Zgłoszenie tego Zaproszenia.
Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali eAukcyjnej, która znajduje się pod adresem https://gpwkatowice.proebiz.com.

Wykonawca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem), dostępnym pod adresem: http://www.gpw.katowice.pl

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert (zwanym dalej: Zaproszeniem) stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
The proceedings are conducted in Polish.


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu, które zostanie zrealizowane w formie eAukcji dnia 12.11.2019 12:00.


Katowice, dnia: 25.10.2019 10:10

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Katarzyna Gruszka
telefon:+48 32 6038 636
email: aukcje@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

PRZEDMIOT


Przedmiotem Postępowania jest/są (zwane dalej łącznie: Produktami i/lub każdy z osobna: Produktem):

KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001.Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

Specyfikacja pozycji:
Szczegółową specyfikację zawiera załącznik - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
całość zamówienia1.00


WPISANIE KAŻDEJ CENY NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 32236000-6 radiotelefony

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia.

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy (załącznik do niniejszego zaproszenia).


Kryteria zmienne:


W razie potrzeby dokładniejszej specyfikacji, proszę się zwrócić do Zamawiającego.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Formularz_Cenowy.pdf

3. Załącznik zaproszenia - Formularz_Ofertowy.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

5. Załącznik zaproszenia - Wzór_umowy.pdf

6. Załącznik zaproszenia - Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawców_31.10.2019.pdf

7. Załącznik zaproszenia - Formularz_Cenowy_Aktualizacja_na_dzień_31.10.2019r.pdf

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. CENA: Na Platformie, w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać cenę NETTO w walucie polskiej (PLN)

2. WARUNKI PŁATNICZE: Wykonawca wystawi fakturę VAT na rzecz Zamawiającego po dostarczeniu i montażu Produktów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zaproszenia. Podstawę do zapłaty faktury VAT stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, niezawierający żadnych uwag i zaleceń sporządzony według wzoru (załącznik). Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

Uwaga Zamawiający nie dopuszcza możliwości elektronicznego fakturowania

3. WARUNKI DOSTAWY: dostawa i montaż Produktów do pomieszczenia magazynowego Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko na adresy zawarte Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik do Zaproszenia)

Podstawą odbioru dostawy przyjęcia dostarczonego Produktu oraz jego montażu(w tym jakiejkolwiek części) jest przedłożenie przez Wykonawcę:
a) Deklartacji zgodności CE
b) Kart gwarancyjnych
Zgodnie z załącznikiem do Zaproszenia Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt do Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.

Odbiór dostaw i montażu Produktów dokonany będzie protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru i montażu Produktu wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden Zamawiający.

Pozostałe warunki dostawy zawiera Wzór Umowy (załącznik do Zaproszenia).

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA: w terminie do dnia 20.12.2019r.

5. INNE WARUNKI: GWARANCJA JAKOŚCI - minimum 24 miesiące, Wzór umowy

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik do zaproszenia)
3. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik do zaproszenia)
4. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (Oferta Wykonawcy) (Załącznik do zaproszenia)
5. Specyfikacje techniczne/ Karty katalogowe oferowanych produktów potwierdzające spełnianie wymagań
6. Oryginał dowodu potwierdzającego ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej – w formie pisemnej albo w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej zaopatrzonej w kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.162 z późn.zm.) – jeśli dotyczy

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w postaci elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na Platformie w wyznaczonym terminie (w I etapie postępowania tj. Rundzie wstępnej), z zastrzeżeniem formy przewidzianej dla dowodu ustanowienia i wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

UWAGA - w przypadku ustanowienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) – dokument potwierdzający ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien zostać przekazany Zamawiającemu w oryginale przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu - zgodnie z postanowieniami Zaproszenia: część "Wadium"

7.WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY:

7.1 Przed podpisaniem umowy/przyjęciem zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego formularza ofertowego w wersji oryginalnej, w formie pisemnej oraz pełnomocnictw i oświadczeń, które uprzednio złożył w formie skanu na Platformie. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę tychże dokumentów we wskazanym terminie albo przedstawienie tychże dokumentów zawierających błędy, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia umowy (uchylanie się od przyjęcia zamówienia).
7.2 Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca (który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualny formularz cenowy, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu ofertowym (łączna wartość netto wynikająca z formularza ofertowego musi być zgodna z wartością netto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej). Po wyborze oferty najkorzystniejszej, na potrzeby zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia do ceny netto wynikającej z oferty najkorzystniejszej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.3 Decyzję o rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej, jak również odrzuceniu oferty Wykonawcy lub o wykluczeniu Wykonawcy, podejmuje Kierownik Zamawiającego.
7.4 Zamawiający za pośrednictwem Platformy informuje o rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej, jak również odrzuceniu oferty Wykonawcy lub o wykluczeniu Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu

9. INNE WYMAGANIA:
9.1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
9.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego).
9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zaproszenia przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu albo ogłoszenia kolejnej rundy aukcji elektronicznej. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich Wykonawców.
9.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zadania.
9.7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia są zawarte we wzorze umowy/wzorze zamówienia stanowiącym Załącznik do Zaproszenia. Wykonawca przed przystąpieniem do Postępowania winien się zapoznać ze wzorem umowy/wzorem zamówienia. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy/wzoru zamówienia.
9.8. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu Postępowania Zamawiający zamieszcza na Platformie lub stronie internetowej Zamawiającego.
9.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
9.11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych w ten sposób, że czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

WADIUM


WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert w Postępowaniu.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.);

3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BANK POLSKI S.A nr konta 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem Wadium do postępowania pn.: „Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach Spółki”

Skan oryginału dowodu wpłaty wadium ewentualnie oświadczenie o wpłacie wadium należy złożyć w formie załącznika na Platformie. Termin do wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się za zachowany, jeżeli kwota wadium znajduje się na koncie bankowym Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert (tj. rundy wstępnej).

4. Dokument potwierdzający ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) powinien zostać przekazany Zamawiającemu w oryginale (tj. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej) przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu.
Oryginał dokumentu potwierdzającego ustanowienie i wniesienie wadium w postaci niepieniężnej, sporządzonej w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: w Wydziale Zaopatrzenia p. 35.

5. Zamawiający dopuszcza przedłożenie w formie elektronicznej dokumentu, potwierdzającego ustanowienie i wniesienie wadium w formie niepieniężnej (tj. dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.162 z późn.zm.). Dokument ten sporządzony w formie elektronicznej, należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aukcje@gpw.katowice.pl przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela, do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy/wykonania zamówienia, jeżeli jego wniesienia żądano

7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.8 powyżej jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia, o którym mowa w Regulaminie, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW


1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej, wspólnej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy/przyjęci zamówienia.
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie skanu w rundzie wstępnej Postępowania. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólną ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub ich pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Zamawiającego" .
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Zamawiającego - Inne warunki udziału w postępowaniu".
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, o którym mowa w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Zamawiającego" Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część zamówienia (zakres rzeczowy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

KOMUNIKACJA I OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ


1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy.
2. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz, problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3. powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań bez ujawnienia źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na Platformie.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na Platformie.
7. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trakcie Postępowania, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej postępowania został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaPrzy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Oferta będzie oceniana na podstawie liczby punktów.
Przy obliczeniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeśli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W ramach kryterium „cena oferty” każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów), wyliczoną w następujący sposób:

Cena najniższej oferty
A = ----------------------------------- x 100 pkt
Cena ocenianej oferty

gdzie: ”A” oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

PRZEBIEG


Postępowanie zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej. Po zgłoszeniu uczestnika do postępowania, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

Runda wstępna
25.10.2019 10:00 zostaje udostępniony portal do wpisywania ofert wstępnych (każdy uczestnik widzi wyłącznie własne dane). W rundzie tej można dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji.

Zamawiający, w terminie przewidzianym na złożenie ofert udostępnia Platformę w celu złożenia ofert (każdy Wykonawca widzi wyłącznie własne dane). Do terminu otwarcia ofert Wykonawcy mogą dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji oferowanych Produktów. Wykonawca pobiera z Platformy komplet dokumentów (załączniki do Zaproszenia), w tym formularz cenowy, który stanowi podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości oferty (całego zamówienia). Wykonawca wprowadza wartość oferty netto, o której mowa powyżej. Wykonawca w rundzie wstępnej załącza zeskanowane dokumenty, o których mowa w Zaproszeniu w części "Warunki Zamawiającego"
5.
Czas składania ofert upływa wraz z jej zakończeniem.

Runda kontrolna
Od 05.11.2019 12:00 do 07.11.2019 12:00 będzie trwać Runda kontrolna, która służy do oficjalnej kontroli ofert po stronie Zamawiającego. W czasie trwania tej rundy uczestnicy nie mogą zmieniać swoich ofert.
Zamawiający w tym etapie postępowania – kontrola złożonych ofert wstępnych, zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Wykonawców, których oferty nie spełniają wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, do udziału w rundzie aukcyjnej postępowania.

Runda aukcyjna
07.11.2019 12:00 dojdzie do rozpoczęcia aukcji elektronicznej oraz wszystkim uczestnikom zostaną ujawnione najniższe oferty cenowe (u poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 20 min. poszczególni uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko obniżać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną minimalną pozycji.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny minimalnej pozycji.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie będzie można wejść do domu aukcyjnego. Zaleca się przeprowadzić wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.

Zamawiający w celu wyboru ofert najkorzystniejszej może przeprowadzić drugi etap aukcji elektronicznej.

W przypadku, gdy zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający może zaprosić do aukcji elektronicznej Wykonawcę, który złożył ofertę.

W razie potrzeby Zamawiajacy ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu, lub zakończeniu Postępowania.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

KONTAKTY


Zamawiającym postępowania jest:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Polska

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Katarzyna Gruszka
telefon: +48 32 6038 636
email: aukcje@gpw.katowice.pl


Realizacja postępowania została zlecona firmie:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Polska

Wszelkie pytania dotyczące zabezpieczenia technicznego należy kierować do:
Katarzyna Gruszka
telefon: +48 32 6038 636
email: aukcje@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w on-line postępowaniu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.

Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROEBIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO "Postępowania"
Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

JAK WEJŚĆ DO SALI eAUKCYJNEJ
Do wejścia do sali eAukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali eAukcyjnej Zamawiającego. Następnie Wykonawca powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybranego przez Wykonawcę w zgłoszeniu oraz klucza – Wykonawca otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są skryte), dojdzie do autentyfikacji oraz wejścia do sali eAukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali eAukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem eAukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI eAUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali eAukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali eAukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 20 s.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę eAukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobnieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej Wykonawca ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Wykonawca widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem otworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Wykonawcy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku gdy dojdzie do błędu należy ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ
Podczas Rundy aukcyjnej można ceny tylko obniżać (w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia) albo odwrotnie podwyższać (w przypadku postępowania na sprzedaż).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia), odpowiednio maksymalną ofertą (w przypadku postępowania na sprzedaż).

W trakcie trwania eAukcji prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt Wykonawcy z systemem eAukcyjnym
Jeżeli czas w sali eAukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować się z administratorem.

Cały przebieg postępowania od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu postępowania każdy Wykonawca ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali eAukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest eAukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT DO ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach GPW S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1-88), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19,
40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka”);
1.2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: iodo@gpw.katowice.pl , telefon: 32 6038868
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu:
f) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
g) wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie umowy (dalej: „Umowa”);
h) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia
na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
i) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału
w Postępowaniu /realizacji umowy/realizacji zamówienia, a także
w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;
1.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, bądź też gdy wynika to z postanowień Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
1.6. Pana/Pani dane osobowe dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 1.2. powyżej adresem e-mail;
1.7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa
w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające
z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
1.8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych;
1.9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
1.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
1.11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca jest zobowiązany wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.