Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu, w formie eAukcji na:

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice

- Część nr 1: Elektrody REKORD 38, FI 4,0 – ilość 5,5 kg
- Część nr 2: Elektrody ER 346, FI 4,0 – ilość 66 kg
- Część nr 3: Elektrody ER 346, FI 5,0 – ilość 22 kg
- Część nr 4: Elektrody ER 346, FI 3,25 – ilość 31 kg
- Część nr 5: Elektrody EXTRA 46 S, FI 2,5 - ilość 19,5 kgGórnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwane dalej: Sprzedającym) zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu, które zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanego dalej: Platformą), w oparciu o zasady i instrukcję działania Platformy oraz w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Regulaminu sprzedaży składników majątku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem).

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące postępowania oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części ,,Zgłoszenie" tego Zaproszenia.
Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybiorą Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany e-mail z dziesięciocyfrowym kluczem dostępu. Po uzyskaniu klucza można wejść do sali eAukcyjnej, która znajduje się pod adresem https://gpwkatowice.proebiz.com.

Kupujący powinien zapoznać się z treścią Regulaminu sprzedaży składników majątku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem). Regulamin dostępny w części ,,Załączniki" tego Zaproszenia.Katowice, dnia: 06.09.2021 09:00

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Dawid Michalski
telefon:32 6038 794
email: d.michalski@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

PRZEDMIOT


Przedmiotem postępowania jest: Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice.


KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001.Część 1: Elektrody REKORD 38, FI 4,0 - ilość 5,5 kg

Specyfikacja pozycji:
Elektrody REKORD 38, FI 4,0

Ilość: 5,5 kg

opis: Elektroda spawalnicza; grubootulona; czerwona; rutylowo - zasadowa; średnica 4,0; długość 450 mm; nowa; zastosowanie: spawanie rurociągów, zbiorników itp.; producent: Spawmet.


Not. 1:
Maksymalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej..
całość1.00
002.Część 2: Elektrody ER 346, FI 4,0- ilość 66 kg

Specyfikacja pozycji:
Elektrody ER 346, FI 4,0

Ilość: 66 kg

opis: Elektroda spawalnicza; grubootulona; czarna; rutylowo - kwaśna; średnica 4,0; długość 450 mm; nowa; zastosowanie: spawanie kotłów, zbiorników, rurociągów itp.; producent: ben - met.

Not. 1:
Maksymalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej..
całość1.00
003.Część 3: Elektrody ER 346, FI 5,0 - ilość 22 kg

Specyfikacja pozycji:
Elektrody ER 346, FI 5,0

Ilość: 22 kg

opis: Elektroda spawalnicza; grubootulona; czarna; rutylowo - kwaśna; średnica 5,0; długość 450 mm; nowa; zastosowanie: spawanie kotłów, zbiorników, rurociągów itp.; producent: ben - met.Not. 1:
Maksymalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej..
całość1.00
004.Część 4: Elektrody ER 346, FI 3,25 - ilość 31 kg

Specyfikacja pozycji:
Elektrody ER 346, FI 3,25

Ilość: 31 kg

opis: Elektroda spawalnicza; grubootulona; czarna; rutylowo - kwaśna; średnica 3,25; długość 450 mm; nowa; zastosowanie: spawanie kotłów, zbiorników, rurociągów itp.; producent: ben - met.Not. 1:
Maksymalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej..
całość1.00
005.Część 5: Elektrody EXTRA 46 S, FI 2,5 - ilość 19,5 kg

Specyfikacja pozycji:
Elektrody EXTRA 46 S, FI 2,5

ilość: 19,5 kg

opis: Elektroda spawalnicza; grubootulona; biała; rutylowo - kwaśna; średnica 2,5; długość 350 mm; nowa; zastosowanie: do spawania w pozycjach przymusowych oraz wykonywania warstw przetopowych; producent: Spawmet.
całość1.00


WPISANIE KAŻDEJ CENY NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!Kryteria zmienne:


W razie potrzeby dokładniejszej specyfikacji, proszę się zwrócić do Sprzedającego.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GPW S.A..pdf

2. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie o zapoznaniu ze stanie technicznym.pdf

3. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 1 - RODO.pdf

4. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 2 - Oświadczenie.pdf

5. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 3 - oferent prowadzący działalność gospodarczą.pdf

6. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 4 - oferent nieprowadzący działalność gospodarczą.pdf

7. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 6 - formularz ofertowy .pdf

8. Załącznik zaproszenia - opis przedmiotu sprzedaży.pdf

9. Załącznik zaproszenia - Wzór umowy.pdf

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

WARUNKI SPRZEDAJĄCEGO


1. CENA: Na Platformie, w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać cenę NETTO w walucie polskiej (PLN)

2. WARUNKI PŁATNICZE: W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Kupujący wpłaci na rachunek bankowy Sprzedającego nr 81 1020 2498 0000 8702 0410 0947 kwotę wylicytowaną w wyniku przeprowadzonej aukcji dla każdej części postępowania (dalej: „Zaliczka”).
Sprzedawca wystawi fakturę zaliczkową dokumentującą wpłatę wartości przedmiotu Umowy, wskazując, że podatek od towarów i usług Kupujący rozliczy z zastosowaniem „mechanizmu podzielonej płatności”, na rachunek bankowy Sprzedającego. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet rozliczenia końcowego zakupionych przedmiotów. W razie braku zapłaty Zaliczki w pełnej wysokości i we wskazanym terminie Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, a to w terminie 14 dni od dnia powstania zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.

3. WARUNKI SPRZEDAJĄCEGO:
1) Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu i z tego tytułu nie będę wnosił do niego zastrzeżeń oraz zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
2) Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru.

4. WARUNKI ODBIORU:Przedmioty postępowania można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00
ZUW Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407 Imielin, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem ZUW Dziećkowice nr tel. 32 222 34 34.

1) Wydanie przedmiotu sprzedaży odbędzie się po wpłaceniu „Zaliczki” w dni robocze w godzinach od 8.00 do 13.00 w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Sprzedającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.
2) Załadunek dźwigiem i transport pojazdami mechanicznymi (ciężarówkami) przedmiotów postępowania odbywać będzie się siłami własnymi Kupującego (przy pomocy urządzeń zapewnionych przez Kupującego obsługiwanych przez pracowników lub współpracowników Kupującego) na jego koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo wprost z Miejsca Składowania;
3) Kupujący ma prawo do przygotowania transportu na terenie Sprzedającego, jedynie w zakresie pozwalającym na załadunek (odcinki transportowe).
4) W przypadku robót we własnym zakresie na terenie Sprzedającego, Kupujący musi posiadać własne zabezpieczenia przeciwpożarowe.
5) Kupujący po zakończonych pracach musi pozostawić należyty ład i porządek w miejscu odbioru.
6) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Kupującego lub jakąkolwiek osobę trzecią w toku załadunku i transportu.
7) Z czynności zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy (dalej: „Protokół”), z dokładnym wskazaniem ilości odebranych przedmiotów. Protokół będzie stanowił podstawę rozliczenia Stron, sporządzenia dokumentu wydania (WZ), oraz wydania przedmiotu Kupującemu.


5. REALIZACJA ODBIORU: Wydanie przedmiotów odbędzie się w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Sprzedającego, przy czym nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.


6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ KUPUJĄCY
1. W przypadku oferenta prowadzącego działalność gospodarczą:
- Aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzającego: nazwę, adres i status prawny oferenta,
- Kwestionariusz uczestnika przetargu - załącznik nr 3,
- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego brak zaległości Kupującego o opłaceniu podatków lub opłat, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed Ogłoszeniem o aukcji elektronicznej,
- Zaświadczanie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Kupujący nie zalega z opłaceniem składek lub opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed Ogłoszeniem o aukcji elektronicznej.
2. W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej:
- Kwestionariusz uczestnika przetargu - załącznik nr 4,
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 6.
4. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych RODO - załącznik nr 1.
5. Oświadczenie dotyczące ogłoszenia o przetargu oraz Regulaminu - załącznik nr 2.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym - załącznik do postępowania
7. W przypadku działania pełnomocnika – także pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta,


Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Kupujący (oferenci) składają w postaci elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na Platformie w wyznaczonym terminie (w I etapie postępowania tj. Rundzie wstępnej), z zastrzeżeniem formy przewidzianej dla dowodu ustanowienia i wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).


7.WYTYCZNE SPRZEDAJĄCEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY:
1) Przed podpisaniem umowy/przyjęciem zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, Kupujący, który podczas aukcji złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Sprzedającego dokumentów w formie pisemnej podpisanych przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Kupującego tj: formularza ofertowego, zawierającego cenę zgodną z podaną w aukcji, oraz wszystkich wymaganych dokumentów, które uprzednio złożył w formie skanu na adres e-mail. Nieprzedstawienie przez Kupującego tychże dokumentów we wskazanym terminie albo przedstawienie tychże dokumentów zawierających błędy, Sprzedający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia umowy (uchylaniem się od przyjęcia zamówienia).
2) Kupujący (który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu również formularz ofertowy, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu ofertowym (łączna wartość netto wynikająca z formularza ofertowego musi być zgodna z wartością netto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej). Po wyborze oferty najkorzystniejszej, na potrzeby zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia do ceny netto wynikającej z oferty najkorzystniejszej zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Decyzję o rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej, jak również odrzuceniu oferty Kupującego lub o wykluczeniu Kupującego, podejmuje Kierownik Sprzedającego.
4) Sprzedający za pośrednictwem Platformy lub strony internetowej Sprzedającego informuje o zakwalifikowaniu Kupującego do udziału w aukcji, rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Sprzedający nie określa szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu

9. INNE WYMAGANIA:
1) Termin związania ofertą będzie wynosić 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
2) Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia, Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zaproszenia przed upływem terminu rozpoczęcia aukcji albo ogłoszenia kolejnej rundy aukcji elektronicznej. Sprzedający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich Kupujących.
4) Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub więcej części. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdej z części.
5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu postępowania są zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do Zaproszenia. Kupujący przed przystąpieniem do Postępowania winien się zapoznać ze wzorem umowy. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
6) Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu Postępowania Sprzedający zamieszcza na Platformie lub stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania bez podania przyczyn.
7) Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część.
8) Sprzedający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
9) Sprzedający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych w ten sposób, że czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW


1. Kupujący mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie przedmiotu postępowania (możliwość składania jednej, wspólnej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Kupujący wspólnie ubiegający się o wykonanie przedmiotu postępowania muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o wykonanie przedmiotu postępowania albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
b) Kupujący tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Kupującego/ych ubiegającego/cych się w postępowaniu. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie skanu w rundzie wstępnej Postępowania. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólną ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Kupujących występujących wspólnie (przez każdego z Kupujących lub ich pełnomocnika);
d) Każdy z Kupujących wspólnie ubiegających się o wykonanie przedmiotu postępowania zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Sprzedającego" .
e) Wspólnie Kupujący tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Sprzedającego".
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, o którym mowa w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Sprzedającego" Kupujący składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Sprzedający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez każdego z Oferentów odrębnie.
g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Kupujących wspólnie ubiegających się o wykonanie przedmiotu postępowania występujących w postępowaniu.
2. Kupujący może powierzyć wykonanie części przedmiotu postępowania podwykonawcy. Kupujący, który zamierza wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część przedmiotu postępowania (zakres rzeczowy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.


Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

KOMUNIKACJA I OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ


1. W postępowaniu komunikacja między Sprzedającym a Kupującymi odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy
2. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz, problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.
3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu postępowania. Sprzedający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu postępowania wpłynie do Sprzedającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu postępowania, wpłynął do Sprzedającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5. powyżej, Sprzedający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań bez ujawnienia źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Sprzedający zamieszcza na Platformie.
6. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu postępowania. Dokonaną zmianę Sprzedający niezwłocznie zamieszcza na Platformie.
7. W przypadku wezwania przez Sprzedającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trakcie Postępowania, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

PRZEBIEG


Postępowanie zostanie przeprowadzone w formie eAukcji (sprzedaż). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

Składanie ofert
06.09.2021 09:00 zostaje udostępniony portal do wpisywania ofert wstępnych (każdy uczestnik widzi wyłącznie własne dane). W rundzie tej można dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji.

Termin składania ofert upływa wraz z zakończeniem rundy "Składanie ofert" tj. do 20.10.2021 12:00

Runda kontrolna
Od 20.10.2021 12:00 do 22.10.2021 10:00 będzie trwać Runda kontrolna, która służy do oficjalnej kontroli ofert po stronie Sprzedającego. W czasie trwania tej rundy uczestnicy nie mogą zmieniać swoich ofert.

Runda aukcyjna
22.10.2021 10:00 dojdzie do rozpoczęcia aukcji elektronicznej oraz wszystkim uczestnikom zostaną ujawnione najwyższe oferty cenowe (dla poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 20 min. uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko podwyższać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną maksymalną pozycji.

Krok minimalny podwyższenia ceny
Cenę jednostkową można podwyższać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok podwyższenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny podwyższenia ceny
Cenę jednostkową można podwyższać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok podwyższenia ceny jest w stosunku do ceny maksymalnej.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia eAukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do domu aukcyjnego. Zaleca się przeprowadzić wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.

W razie potrzeby Sprzedający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu, lub zakończeniu postępowania

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

KONTAKTY


Zleceniodawcą postępowania jest:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Polska

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Dawid Michalski
telefon: 32 6038 794
email: d.michalski@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

ZGŁOSZENIE


Aby wziąć udziału w postępowaniu na sprzedaż - eAkucja on-line niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.

Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

OCENA MULTIKRYTERIALNADla określenia kolejności według oceny kryterialnej postępowania został wykorzystany następujący wzorzec:
kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość

minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna oferta

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Sprzedający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

CENA 100 pkt


WAGACHARAKTER

Część 1: Elektrody REKORD 38, FI 4,0 - ilość 5,5 kg100.00

Część 2: Elektrody ER 346, FI 4,0- ilość 66 kg100.00

Część 3: Elektrody ER 346, FI 5,0 - ilość 22 kg100.00

Część 4: Elektrody ER 346, FI 3,25 - ilość 31 kg100.00

Część 5: Elektrody EXTRA 46 S, FI 2,5 - ilość 19,5 kg100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Oferta będzie oceniana na podstawie liczby punktów.
Przy obliczeniu punktów, Sprzedający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeśli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W ramach kryterium „cena oferty” każdy Kupujący otrzyma odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów), wyliczoną w następujący sposób:


Cena ocenianej oferty
A = --------------------------------------- x 100 pkt
Cena najwyższej oferty


gdzie: ”A” oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROEBIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań elektronicznych PROEBIZ TENDERBOX

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej

INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Aby podczas eAukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO POSTĘPOWANIA"
Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczącą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

JAK WEJŚĆ DO SALI eAUKCYJNEJ
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali eAukcyjnej Sprzedającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są skryte), dojdzie do autentyfikacji oraz wejścia do sali eAukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali eAukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem eAukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali eAukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali eAukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 20 s.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ - pn. SKŁADANIE OFERT
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę eAukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem odtworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ
Runda ta służy Sprzedającemu do oficjalnej kontroli dokumentów złożonych w postępowaniu. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać. W przypadku gdy dojdzie do błędu, zmianę w ofercie przeprowadza administrator na prośbę uczestnika.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ
Podczas Rundy aukcyjnej ceny można jedynie podwyższać.

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa aktualnej ofercie.

W trakcie trwania eAukcji prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem eAukcyjnym
Jeżeli czas w sali eAukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by obnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować z administratorem.

Cały przebieg postępowania od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu postępowania każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali eAukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest eAukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W CIĄGU ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.