Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu, w formie eAukcji na:


Sprzedaż kasy pancernej SUW Miedary 1/2 ceny początkowej


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwane dalej: Sprzedającym) zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu, które zostanie przeprowadzone w postaci elektronicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwanego dalej: Platformą), w oparciu o zasady i instrukcję działania Platformy oraz w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Regulaminu sprzedaży składników majątku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem).

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące postępowania oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części ,,Zgłoszenie" tego Zaproszenia.
Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybiorą Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany e-mail z dziesięciocyfrowym kluczem dostępu. Po uzyskaniu klucza można wejść do sali eAukcyjnej, która znajduje się pod adresem https://gpwkatowice.proebiz.com.

Kupujący powinien zapoznać się z treścią Regulaminu sprzedaży składników majątku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (zwanego dalej: Regulaminem). Regulamin dostępny w części ,,Załączniki" tego Zaproszenia.Katowice, dnia: 23.01.2024 10:00

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Adrian Stasiczek
telefon: 32 6038 711
email: a.stasiczek@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

PRZEDMIOT


Przedmiotem postępowania jest: Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej.


KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001.Kasa pancerna

Specyfikacja pozycji:
Kasa pancerna:
• Producent: Spółdzielnia Pracy Metalowców Tarmet – Elektromet w Tarnogrodzie;
• Rok produkcji: 1980;
• Wymiary: wys. 98 cm, szer. 50 cm, gł. 50 cm;
• Waga: 400 kg;
• Inne informacje: kasa pancerna posiada dwie komory. Jedna jest zamykana na jeden klucz, a druga na dwa klucze oraz dźwignię. Wszystkie zamki są sprawne. Kasa pancerna posiada podwójny zestaw kluczy.
sztuka1.00


WPISANIE KAŻDEJ CENY NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!

CENA LICYTOWANA TO CENA BRUTTO ZA 1 SZTUKĘ!Kryteria zmienne:


W razie potrzeby dokładniejszej specyfikacji, proszę się zwrócić do Sprzedającego.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - REGULAMIN SPRZEDAŻY MAJĄTKU GPW S.A.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie o zapoznaniu się z stanem technicznym.pdf

3. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 1 - RODO.pdf

4. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 2 - Oświadczenie.pdf

5. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 3 - oferent prowadzący działalność gospodarczą.pdf

6. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 4 - oferent nieprowadzący działalność gospodarczą.pdf

7. Załącznik zaproszenia - załącznik nr 6 - formularz ofertowy .pdf

8. Załącznik zaproszenia - opis przedmiotu sprzedaży.pdf

9. Załącznik zaproszenia - wzór umowy.pdf

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

WARUNKI SPRZEDAJĄCEGO


1. CENA: Na Platformie, w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać cenę BRUTTO w walucie polskiej za jedną sztukę(PLN)

2. WARUNKI PŁATNICZE: W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Kupujący wpłaci na rachunek bankowy Sprzedającego nr 89 1240 1037 1111 0011 2677 4264 kwotę wylicytowaną w wyniku przeprowadzonej aukcji (dalej: „Zaliczka”).
Sprzedawca wystawi fakturę zaliczkową dokumentującą wpłatę wartości przedmiotu Umowy, wskazując, że podatek od towarów i usług Kupujący rozliczy z zastosowaniem „mechanizmu podzielonej płatności”, na rachunek bankowy Sprzedającego. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet rozliczenia końcowego zakupionego przedmiotu. W razie braku zapłaty Zaliczki w pełnej wysokości i we wskazanym terminie Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, a to w terminie 14 dni od dnia powstania zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.

3. WARUNKI SPRZEDAJĄCEGO:
Kupujący oświadcza, że:
a) przed zawarciem niniejszej Umowy Sprzedający umożliwił mu dokonanie oględzin Przedmiotu Umowy;
b) zapoznał się z parametrami, jakością oraz stanem technicznym Przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzeżeń w tym przedmiocie;
c) jest świadomy zużycia eksploatacyjnego oraz niekompletności Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi zastrzeżeń w tym przedmiocie.

W przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą która zawiera niniejszą umowę i oświadcza, że nie jest ona związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą:

Kupujący oświadcza, że:
a) niniejsza umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego (nie dotyczy w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną);
b) Sprzedający umożliwił mu dokonanie oględzin Przedmiotu Umowy;
c) zapoznał się z parametrami, jakością oraz stanem technicznym Przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzeżeń w tym przedmiocie;
d) jest świadomy zużycia eksploatacyjnego oraz niekompletności Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi zastrzeżeń w tym przedmiocie.
e) został pouczony o odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności składnika majątku z umową sprzedaży przez okres jednego roku, z wyłączeniem okoliczności, które wyraźnie przyznał, w szczególności okoliczności, o których mowa w lit. b - d powyżej.

4. WARUNKI ODBIORU:Przedmioty postępowania można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00
SUW Miedary, ul. Polarna 71, 42-680 Tarnowskie Góry, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem SUW Miedary nr tel. 32 284 17 09

1. Strony uzgadniają następującą procedurę wydania Przedmiotu Umowy Kupującemu:
1) wydanie Przedmiotu Umowy odbędzie się po zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w dni robocze (przez co należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Sprzedawcy, wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy;
2) odbiór Przedmiotu Umowy odbywać się będzie siłami własnymi Kupującego lub przy pomocy urządzeń zapewnionych przez Kupującego obsługiwanych przez pracowników lub współpracowników, wprost z Miejsca Składowania;
3) Kupujący po zakończeniu czynności związanych z przygotowaniem Przedmiotu Umowy do transportu, musi pozostawić należyty ład i porządek w miejscu odbioru Przedmiotu Umowy;
4) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Kupującego lub jakąkolwiek osobę trzecią w toku załadunku, transportu i odbioru Przedmiotu Umowy.

2. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy. Wszelkie działania wykonywane w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Kupującego odbywają się na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Kupującego.
3. Za zachowania wszystkich osób, które wykonują niniejszą Umowę w imieniu Kupującego, Kupujący odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

5. REALIZACJA ODBIORU: Wydanie przedmiotu odbędzie się w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Sprzedającego, przy czym nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ KUPUJĄCY
1. W przypadku oferenta prowadzącego działalność gospodarczą:
- Aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzającego: nazwę, adres i status prawny oferenta,
- Kwestionariusz uczestnika przetargu - załącznik nr 3,
- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego brak zaległości Kupującego o opłaceniu podatków lub opłat, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed Ogłoszeniem o aukcji elektronicznej,
- Zaświadczanie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Kupujący nie zalega z opłaceniem składek lub opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed Ogłoszeniem o aukcji elektronicznej.
2. W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej:
- Kwestionariusz uczestnika przetargu - załącznik nr 4,
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 6.
4. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych RODO - załącznik nr 1.
5. Oświadczenie dotyczące ogłoszenia o przetargu oraz Regulaminu - załącznik nr 2.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym - załącznik do postępowania
7. W przypadku działania pełnomocnika – także pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta,

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Kupujący (oferenci) składają w postaci elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na Platformie w wyznaczonym terminie (w I etapie postępowania tj. Rundzie wstępnej), z zastrzeżeniem formy przewidzianej dla dowodu ustanowienia i wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

7.WYTYCZNE SPRZEDAJĄCEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY:
1) Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, Kupujący, który podczas aukcji złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Sprzedającego dokumentów w formie pisemnej podpisanych przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Kupującego tj: formularza ofertowego, zawierającego cenę zgodną z podaną w aukcji, oraz wszystkich wymaganych dokumentów, które uprzednio złożył w formie skanu na adres e-mail. Nieprzedstawienie przez Kupującego tychże dokumentów we wskazanym terminie albo przedstawienie tychże dokumentów zawierających błędy, Sprzedający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia umowy (uchylaniem się od przyjęcia zamówienia).
2) Kupujący (który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu również formularz ofertowy, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu ofertowym (łączna wartość brutto wynikająca z formularza ofertowego musi być zgodna z wartością brutto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej).
3) Decyzję o rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej, jak również odrzuceniu oferty Kupującego lub o wykluczeniu Kupującego, podejmuje Kierownik Sprzedającego.
4) Sprzedający za pośrednictwem Platformy lub strony internetowej Sprzedającego informuje o zakwalifikowaniu Kupującego do udziału w aukcji, rozstrzygnięciu Postępowania, w tym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Sprzedający nie określa szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu

9. INNE WYMAGANIA:
1) Termin związania ofertą będzie wynosić 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
2) Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia, Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zaproszenia przed upływem terminu rozpoczęcia aukcji albo ogłoszenia kolejnej rundy aukcji elektronicznej. Sprzedający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich Kupujących.
4) Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu postępowania są zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do Zaproszenia. Kupujący przed przystąpieniem do Postępowania winien się zapoznać ze wzorem umowy. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
6) Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu Postępowania Sprzedający zamieszcza na Platformie lub stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania bez podania przyczyn.
7) Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część.
8) Sprzedający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
9) Sprzedający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych w ten sposób, że czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

10. WADIUM:
W postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW


1. Kupujący mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie przedmiotu postępowania (możliwość składania jednej, wspólnej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Kupujący wspólnie ubiegający się o wykonanie przedmiotu postępowania muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o wykonanie przedmiotu postępowania albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
b) Kupujący tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Kupującego/ych ubiegającego/cych się w postępowaniu. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie skanu w rundzie wstępnej Postępowania. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólną ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Kupujących występujących wspólnie (przez każdego z Kupujących lub ich pełnomocnika);
d) Każdy z Kupujących wspólnie ubiegających się o wykonanie przedmiotu postępowania zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Sprzedającego" .
e) Wspólnie Kupujący tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Sprzedającego".
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, o którym mowa w postanowieniach Zaproszenia, w części pn.: "Warunki Sprzedającego" Kupujący składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Sprzedający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez każdego z Oferentów odrębnie.
g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Kupujących wspólnie ubiegających się o wykonanie przedmiotu postępowania występujących w postępowaniu.
2. Kupujący może powierzyć wykonanie części przedmiotu postępowania podwykonawcy. Kupujący, który zamierza wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część przedmiotu postępowania (zakres rzeczowy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.


Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

KOMUNIKACJA I OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ


1. W postępowaniu komunikacja między Sprzedającym a Kupującymi odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy
2. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz, problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.
3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu postępowania. Sprzedający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu postępowania wpłynie do Sprzedającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu postępowania, wpłynął do Sprzedającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5. powyżej, Sprzedający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań bez ujawnienia źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Sprzedający zamieszcza na Platformie.
6. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia, w tym treści opisu przedmiotu postępowania. Dokonaną zmianę Sprzedający niezwłocznie zamieszcza na Platformie.
7. W przypadku wezwania przez Sprzedającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trakcie Postępowania, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

PRZEBIEG


Postępowanie zostanie przeprowadzone w formie eAukcji (sprzedaż). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

Składanie ofert
23.01.2024 10:00 zostaje udostępniony portal do wpisywania ofert wstępnych (każdy uczestnik widzi wyłącznie własne dane). W rundzie tej można dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji.

Termin składania ofert upływa wraz z zakończeniem rundy "Składanie ofert" tj. do 15.03.2024 10:00

Runda kontrolna
Od 15.03.2024 10:00 do 19.03.2024 10:00 będzie trwać Runda kontrolna, która służy do oficjalnej kontroli ofert po stronie Sprzedającego. W czasie trwania tej rundy uczestnicy nie mogą zmieniać swoich ofert.

Runda aukcyjna
19.03.2024 10:00 dojdzie do rozpoczęcia aukcji elektronicznej oraz wszystkim uczestnikom zostaną ujawnione najwyższe oferty cenowe (dla poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 20 min. uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko podwyższać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną maksymalną pozycji.

Krok minimalny podwyższenia ceny
Cenę jednostkową można podwyższać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok podwyższenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny podwyższenia ceny
Cenę jednostkową można podwyższać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok podwyższenia ceny jest w stosunku do ceny maksymalnej.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia eAukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do domu aukcyjnego. Zaleca się przeprowadzić wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.

W razie potrzeby Sprzedający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu, lub zakończeniu postępowania

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

KONTAKTY


Zleceniodawcą postępowania jest:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Polska

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Adrian Stasiczek
telefon: 32 6038 711
email: a.stasiczek@gpw.katowice.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

ZGŁOSZENIE


Aby wziąć udziału w postępowaniu na sprzedaż - eAkucja on-line niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.

Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROEBIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań elektronicznych PROEBIZ TENDERBOX

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Sprzedaż kasy pancernej z SUW Miedary 1/2 ceny początkowej FG/154/1/2024

INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Aby podczas eAukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO POSTĘPOWANIA"
Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczącą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

JAK WEJŚĆ DO SALI eAUKCYJNEJ
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali eAukcyjnej Sprzedającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są skryte), dojdzie do autentyfikacji oraz wejścia do sali eAukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali eAukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem eAukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali eAukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali eAukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 20 s.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ - pn. SKŁADANIE OFERT
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę eAukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem odtworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ
Runda ta służy Sprzedającemu do oficjalnej kontroli dokumentów złożonych w postępowaniu. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać. W przypadku gdy dojdzie do błędu, zmianę w ofercie przeprowadza administrator na prośbę uczestnika.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ
Podczas Rundy aukcyjnej ceny można jedynie podwyższać.

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa aktualnej ofercie.

W trakcie trwania eAukcji prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem eAukcyjnym
Jeżeli czas w sali eAukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by obnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować z administratorem.

Cały przebieg postępowania od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu postępowania każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali eAukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest eAukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W CIĄGU ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.